Deklaracja dostępności cyfrowej oraz architektonicznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Skoczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp1skoczow.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2001

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019

Status pod względem zgodności z Ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Elementy ułatwiające dostępność:

 • Załączniki w formacie DOC są możliwe do odczytu przez technologię asystującą;
 • Zapewniona możliwość odczytu strony z poziomu klawiatury i za pomocą technologii asystujących;
 • Treść podstron jest rozróżniona punktorami i numeracją;
 • Strona jest dostosowana do urządzeń mobilnych;
 • Strona zawiera wyszukiwarkę;
 • Powiększenie tekstu o 200% nie powoduje utraty struktury strony.

Elementy niezapewniające dostępności:

 • Strona internetowa nie zawiera skrótów: „Przejdź do treści”, „Przejdź do wyszukiwarki”, „Przejdź do menu”;
 • Grafiki w galeriach oraz grafiki zawierające link nie posiadają opisów alternatywnych;
 • Grafiki w aktualnościach zawierają tytuł artykułu, co powoduje efekt jąkania;
 • Linki mogą nie posiadać etykiet;
 • Kontrast tekstu w stosunku do tła na stronie nie zapewnia minimalnej proporcji 4,5:1;
 • Brak mapy stron;
 • Wyszukiwarka nie posiada właściwych opisów alternatywnych, brak dotarcia do wyszukiwarki za pomocą skrótów klawiatury;
 • Ikona wyszukiwarki oraz ikony mediów społecznościowych posiadają niewystarczający kontrast w stosunku do tła. Mały rozmiar ikon może być niewidoczny dla osób z dysfunkcja wzroku;
 • Podkreślone teksty mogą nie być linkiem;
 • Treść podstron jest wyjustowana;
 • Załączniki w formacie PDF mogą nie być możliwe do odczytu przez technologię asystującą;
 • Nie ma możliwości przy użyciu klawiatury powrotu do strony zarówno poprzedniej jak i strony głównej;
 • Na stronie internetowej znajdują się linki do innych stron otwierających się w nowym oknie bez informacji: „strona otwiera się w nowym oknie”.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 21 września 2020 roku.

Aktualizacja deklaracji: 18 marca 2022 roku.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez administratora strony internetowej.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ludmiła Lewandowska. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 8533712 lub można zgłosić przez formularz na stronie: https://www.skoczow.pl/kontakt/index/id/2.html. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna – ul. Mickiewicza 11, Skoczów

1) Opis dostępności wejścia do budynku SP1

 1. budynek posiada trzy wejścia. Od strony zachodniej znajduje się wejście główne. Drugie wejście usytuowane jest przy sali gimnastycznej od strony wschodniej. Trzecie wejście prowadzące do szatni znajduje się od strony wschodniej. Wejście główne i od strony szatni nie ma barier poziomych. Barierą są schody prowadzące na wysoki parter budynku za drzwiami wejściowymi. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. Przed wejściami znajdują się dzwonki lub domofony. Istnieje możliwość obsługi bez barier architektonicznych w budynku za drzwiami wejściowymi oraz na biurze podawczym urzędu miejskiego (Rynek 3).
 2. na piętrze, osoba niepełnosprawna na wózku może poruszać się bez przeszkód pod warunkiem, że pokona barierę, o której mowa w podpunkcie a). oraz schody prowadzące na piętro.

2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
Budynek nie jest wyposażony w windę. W budynku nie jest dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.

3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Budynek nie jest wyposażony w pochylnie ani w platformę. Wewnątrz budynku na schodach są oznaczenia kontrastowe. Informacji głosowych udzielają pracownicy szkoły. Możliwość skorzystania z mobilnej pętli indukcyjnej. Zapewniono oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Breille’a.

4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Miejsce parkingowe znajduje się na parkingu przy ul. Mickiewicza, 50 metrów od budynku.

5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W SP1 jest możliwość  skorzystania z tłumacza języka migowego online.

Uwagi końcowe:

Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 wzniesiono początkiem XX w. i jest obiektem wpisanym do gminnej ewidencji zabytków znajdującym się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej co powoduje prawne ograniczenia w dostępności architektonicznej.

Na chwilę obecną budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. SP1 podejmuje możliwe starania, aby budynek spełniał wymagania w zakresie umożliwienia jak najlepszej obsługi osób niepełnosprawnych.