pedagog_tytułowa
Celem pracy pedagoga szkolnego jest uzupełnianie, rozszerzanie i pogłębianie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli.
Do zadań pedagoga należy w szczególności:
  1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
  2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
  3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
  4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
  5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
  6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
  7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
  8. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W związku z obecną sytuacją pandemiczną kontakt z pedagogiem szkolnym możliwy jest w godzinach pracy:

Po wcześniejszym umówieniu się możliwe jest spotkanie osobiste na terenie szkoły z zachowaniem środków ostrożności i zaleceń reżimu sanitarnego: dystans, zakrycie nosa i ust, dezynfekcja rąk, ograniczone przemieszczanie się po szkole, ograniczony kontakt z pracownikami szkoły oraz przestrzeganiem zasady, że do szkoły mogą wchodzić osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

Ważne telefony, pod którymi uzyskać można pomoc w trudnych dla nas sytuacjach, możliwe są do pobrania tutaj.