Dokumenty szkolne

Statut szkolny

Regulamin świetlicy

Regulamin biblioteki

Szkolny program wychowawczo- profilaktyczny

Regulamin korzystania z podręczników

Procedura kontaktów z rodzicami

Procedura postępowania nauczyciela w przypadku agresywnego zachowania ucznia

Procedura postępowania w przypadku samowolnego opuszczenia przez ucznia terenu szkoły w czasie zajęć lekcyjnych

Procedura przyjmowania i przechowywania opinii i orzeczeń

Procedura reagowania w przypadku niszczenia szkolnego lub prywatnego mienia i naruszenia dobra wspólnego

Zasady korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych

Regulamin stołówki szkolnej

Szkolny zestaw podręczników