Projekty unijne

Zapraszamy do udziału w projekcie „W szkole mam szansę rozwoju!” o numerach RPSL.11.01.04-24-026E/20, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia w Szkole Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka w Skoczowie, Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Skoczowie oraz w Szkole Podstawowej nr 8 im. Krystyny Bochenek w Skoczowie a także wzrost wiedzy z zakresu kompetencji kluczowych matematyczno-przyrodniczych, porozumiewania się w językach obcych, ICT oraz umiejętności rozumienia, kreatywności, przedsiębiorczości, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się i umiejętności pracy zespołowej u uczniów poprzez zrealizowanie dodatkowej oferty zajęć pozalekcyjnych: dydaktyczno-wyrównawczych, kółek, warsztatów oraz stworzenie warunków opartych na metodzie eksperymentu.

Wnioskowane dofinansowanie UE: 524 260,27 PLN

Projekt będzie realizowany od 01.09.2022 do 30.06.2023.

Efektem zrealizowanych działań będzie osiągnięcie wskaźników:

  • Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK);
  • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych;
  • Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie
  • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie
  • Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych
  • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych
  • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu

Wszelkie informacje dotyczące projektu dostępne są:

  1. w Biurze Projektu: przy ul. Mały Rynek 1, 43-430 Skoczów
  2. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka w Skoczowie przy ul. Mickiewicza 11, 43-430 Skoczów (Koordynator – Urszula Kossakowska)

Regulamin rekrutacji