Wydawanie zaświadczeń o wyniku egzaminu ósmoklasisty

Zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty wydawane będą 6 lipca 2023 r. w godz. od 14.00 do 15.00 oraz 7 lipca w godz. od 7.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły. Zaświadczenie może osobiście odebrać uczeń, rodzic/opiekun prawny lub osoba posiadająca pisemne upoważnienie.