Wydawanie zaświadczeń o wyniku egzaminu ósmoklasisty

Zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty wydawane będą 3 lipca 2024 r. w godz. od 12.30 do 15.00 oraz 4 lipca w godz. od 7.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły. Zaświadczenie może osobiście odebrać uczeń, rodzic/opiekun prawny lub osoba posiadająca pisemne upoważnienie.